Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 9:36

New American Standard Version
Mark 9:36
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Taking a child, He set him before them, and taking him in His arms, He said to them,
NA26 – καὶ λαβὼν (5631) παιδίον ἔστησεν (5656) αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ ἐναγκαλισάμενος (5666) αὐτὸ εἶπεν (5627) αὐτοῖς,
WH – και λαβων (5631) παιδιον εστησεν (5656) αυτο εν μεσω αυτων και εναγκαλισαμενος (5666) αυτο ειπεν (5627) αυτοις
PES – ܘܰܢܣܰܒ݂ ܛܰܠܝܳܐ ܚܰܕ݂ ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ ܒ݁ܰܡܨܰܥܬ݂ܳܐ ܘܫܰܩܠܶܗ ܥܰܠ ܕ݁ܪܳܥܰܘܗ݈ܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile