Lectionary Calendar
Friday, December 1st, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 9:3

New American Standard Version
Mark 9:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and His garments became radiant and exceedingly white, as no launderer on earth can whiten them.
NA26 – καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο (5633) στίλβοντα (5723) λευκὰ λίαν οἷα γναφεὺς ἐπὶ τῆς γῆς οὐ δύναται (5736) οὕτως λευκᾶναι. (5658)
WH – και τα ιματια αυτου εγενετο (5633) στιλβοντα (5723) λευκα λιαν οια γναφευς επι της γης ου δυναται (5736) ουτως λευκαναι (5658)
PES – ܘܡܰܙܗܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܠܒ݂ܽܘܫܶܗ ܘܡܰܚܘܰܪ ܛܳܒ݂ ܐܰܝܟ݂ ܬ݁ܰܠܓ݁ܳܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܠܡܰܚܘܳܪܽܘ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile