Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 9:22,24

New American Standard Version
Mark 9:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""It has often thrown him both into the fire and into the water to destroy him. But if You can do anything, take pity on us and help us!"
NA26 – καὶ πολλάκις καὶ εἰς πῦρ αὐτὸν ἔβαλεν (5627) καὶ εἰς ὕδατα ἵνα ἀπολέσῃ (5661) αὐτόν· ἀλλ εἴ τι δύνῃ, (5736) βοήθησον (5657) ἡμῖν σπλαγχνισθεὶς (5679) ἐφ ἡμᾶς.
WH – και πολλακις και εις πυρ αυτον εβαλεν (5627) και εις υδατα ινα απολεση (5661) αυτον αλλ ει τι δυνη (5736) βοηθησον (5657) ημιν σπλαγχνισθεις (5679) εφ ημας
PES – ܘܙܰܒ݂ܢܺܝܢ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܢ ܐܰܪܡܝܰܬ݂ܶܗ ܒ݁ܢܽܘܪܳܐ ܘܰܒ݂ܡܰܝܳܐ ܕ݁ܬ݂ܰܘܒ݁ܕ݂ܺܝܘܗ݈ܝ ܐܶܠܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܥܰܕ݁ܰܪܰܝܢܝ ܘܶܐܬ݂ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝ ܀
Lexical Parser:  
Mark 9:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Immediately the boy's father cried out and said, ""I do believe; help my unbelief."
NA26 – εὐθὺς κράξας πατὴρ τοῦ παιδίου ἔλεγεν, (5707) Πιστεύω· (5719) βοήθει (5720) μου τῇ ἀπιστίᾳ.
WH – ευθυς κραξας (5660) ο πατηρ του παιδιου ελεγεν (5707) πιστευω (5719) βοηθει (5720) μου τη απιστια
PES – ܘܒ݂ܰܪ ܫܳܥܬ݂ܶܗ ܩܥܳܐ ܐܰܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܕ݁ܛܰܠܝܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܒ݁ܳܟ݂ܶܐ ܘܳܐܡܰܪ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐ݈ܢܳܐ ܡܳܪܝ ܥܰܕ݁ܰܪ ܠܚܰܣܺܝܪܽܘܬ݂ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile