Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 9:20

New American Standard Version
Mark 9:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They brought the boy to Him. When he saw Him, immediately the spirit threw him into a convulsion, and falling to the ground, he {began} rolling around and foaming {at the mouth.}
NA26 – καὶ ἤνεγκαν (5656) αὐτὸν πρὸς αὐτόν. καὶ ἰδὼν (5631) αὐτὸν τὸ πνεῦμα εὐθὺς συνεσπάραξεν αὐτόν, καὶ πεσὼν (5631) ἐπὶ τῆς γῆς ἐκυλίετο (5709) ἀφρίζων. (5723)
WH – και ηνεγκαν (5656) αυτον προς αυτον και ιδων (5631) αυτον το πνευμα ευθυς συνεσπαραξεν (5656) αυτον και πεσων (5631) επι της γης εκυλιετο (5709) αφριζων (5723)
PES – ܘܰܐܝܬ݁ܝܽܘܗ݈ܝ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܚܙܳܬ݂ܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܒ݁ܰܪ ܫܳܥܬ݂ܶܗ ܚܒ݂ܰܛܬ݂ܶܗ ܘܰܢܦ݂ܰܠ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܡܶܬ݂ܒ݁ܰܥܰܩ ܗ݈ܘܳܐ ܘܡܰܪܥܶܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile