Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 8:8,20

New American Standard Version
Mark 8:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And they ate and were satisfied; and they picked up seven large baskets full of what was left over of the broken pieces.
NA26 – καὶ ἔφαγον (5627) καὶ ἐχορτάσθησαν, (5681) καὶ ἦραν (5656) περισσεύματα κλασμάτων ἑπτὰ σπυρίδας.
WH – και εφαγον (5627) και εχορτασθησαν (5681) και ηραν (5656) περισσευματα κλασματων επτα [ | ]
PES – ܘܶܐܟ݂ܰܠܘ ܘܰܣܒ݂ܰܥܘ ܘܰܫܩܰܠܘ ܬ݁ܰܘܬ݁ܳܪܶܐ ܕ݁ܰܩܨܳܝܶܐ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܐܶܣܦ݁ܪܺܝܕ݂ܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  
Mark 8:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""When {I broke} the seven for the four thousand, how many large baskets full of broken pieces did you pick up?" And they *said to Him, ""Seven."
NA26 – Ὅτε τοὺς ἑπτὰ εἰς τοὺς τετρακισχιλίους, πόσων σπυρίδων πληρώματα κλασμάτων ἤρατε; (5656) καὶ λέγουσιν (5719) αὐτῷ, Ἑπτά.
WH – οτε τους επτα εις τους τετρακισχιλιους ποσων [ σφυριδων | σπυριδων ] πληρωματα κλασματων ηρατε (5656) και λεγουσιν (5719) [ αυτω | [αυτω] ] επτα
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܠܰܐܪܒ݁ܥܳܐ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ ܟ݁ܡܳܐ ܐܶܣܦ݁ܪܺܝܕ݂ܺܝܢ ܕ݁ܰܩܨܳܝܶܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܠܶܝܢ ܫܩܰܠܬ݁ܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile