Lectionary Calendar
Tuesday, December 5th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 8:6

New American Standard Version
Mark 8:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He *directed the people to sit down on the ground; and taking the seven loaves, He gave thanks and broke them, and started giving them to His disciples to serve to them, and they served them to the people.
NA26 – καὶ παραγγέλλει (5719) τῷ ὄχλῳ ἀναπεσεῖν (5629) ἐπὶ τῆς γῆς· καὶ λαβὼν (5631) τοὺς ἑπτὰ ἄρτους εὐχαριστήσας (5660) ἔκλασεν (5656) καὶ ἐδίδου (5707) τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἵνα παρατιθῶσιν (5725) καὶ παρέθηκαν (5656) τῷ ὄχλῳ.
WH – και παραγγελλει (5719) τω οχλω αναπεσειν (5629) επι της γης και λαβων (5631) τους επτα αρτους ευχαριστησας (5660) εκλασεν (5656) και εδιδου (5707) τοις μαθηταις αυτου ινα παρατιθωσιν (5725) και παρεθηκαν (5656) τω οχλω
PES – ܘܰܦ݂ܩܰܕ݂ ܠܟ݂ܶܢܫܶܐ ܕ݁ܢܶܣܬ݁ܰܡܟ݁ܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܰܢܣܰܒ݂ ܗܳܢܽܘܢ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܠܰܚܡܺܝܢ ܘܒ݂ܰܪܶܟ݂ ܘܰܩܨܳܐ ܘܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܢܣܺܝܡܽܘܢ ܘܣܳܡܘ ܠܟ݂ܶܢܫܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile