Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 8:36

New American Standard Version
Mark 8:36
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For what does it profit a man to gain the whole world, and forfeit his soul?
NA26 – τί γὰρ ὠφελεῖ (5719) ἄνθρωπον κερδῆσαι (5658) τὸν κόσμον ὅλον καὶ ζημιωθῆναι (5683) τὴν ψυχὴν αὐτοῦ;
WH – τι γαρ ωφελει (5719) ανθρωπον κερδησαι (5658) τον κοσμον ολον και ζημιωθηναι (5683) την ψυχην αυτου
PES – ܡܳܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܢܶܬ݂ܥܰܕ݁ܰܪ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܐܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܢܺܐܬ݂ܰܪ ܘܢܰܦ݂ܫܶܗ ܢܶܚܣܰܪ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile