Lectionary Calendar
Friday, December 1st, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 8:29

New American Standard Version
Mark 8:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He {continued} by questioning them, ""But who do you say that I am?" Peter *answered and *said to Him, ""You are the Christ."
NA26 – καὶ αὐτὸς ἐπηρώτα (5707) αὐτούς, Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε (5719) εἶναι; (5750) ἀποκριθεὶς (5679) Πέτρος λέγει (5719) αὐτῷ, Σὺ εἶ (5748) Χριστός.
WH – και αυτος επηρωτα (5707) αυτους υμεις δε τινα με λεγετε (5719) ειναι (5721) αποκριθεις (5679) ο πετρος λεγει (5719) αυτω συ ει (5719) ο χριστος
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܰܢܽܘ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܥܠܰܝ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝ ܥܢܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܗ݈ܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile