Lectionary Calendar
Sunday, October 1st, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 8:23

New American Standard Version
Mark 8:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Taking the blind man by the hand, He brought him out of the village; and after spitting on his eyes and laying His hands on him, He asked him, ""Do you see anything?"
NA26 – καὶ ἐπιλαβόμενος (5637) τῆς χειρὸς τοῦ τυφλοῦ ἐξήνεγκεν αὐτὸν ἔξω (5719) τῆς κώμης, καὶ πτύσας (5660) εἰς τὰ ὄμματα αὐτοῦ, ἐπιθεὶς (5631) τὰς χεῖρας αὐτῷ, ἐπηρώτα (5707) αὐτόν, Εἴ τι βλέπεις; (5719)
WH – και επιλαβομενος (5637) της χειρος του τυφλου εξηνεγκεν (5656) αυτον εξω της κωμης και πτυσας (5660) εις τα ομματα αυτου επιθεις (5631) τας χειρας αυτω επηρωτα (5707) αυτον ει τι βλεπεις (5719)
PES – ܘܶܐܚܰܕ݂ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܕ݁ܣܰܡܝܳܐ ܘܰܐܦ݁ܩܶܗ ܠܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܘܪܰܩ ܒ݁ܥܰܝܢܰܘܗ݈ܝ ܘܣܳܡ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܘܫܰܐܠܶܗ ܕ݁ܡܳܢܳܐ ܚܳܙܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile