Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 8:15

New American Standard Version
Mark 8:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He was giving orders to them, saying, ""Watch out! Beware of the leaven of the Pharisees and the leaven of Herod."
NA26 – καὶ διεστέλλετο (5710) αὐτοῖς λέγων, (5723) Ὁρᾶτε, (5720) βλέπετε (5720) ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ τῆς ζύμης Ἡρῴδου.
WH – και διεστελλετο (5710) αυτοις λεγων (5723) ορατε (5720) βλεπετε (5720) απο της ζυμης των φαρισαιων και της ζυμης ηρωδου
PES – ܘܦ݂ܰܩܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܚܙܰܘ ܐܶܙܕ݁ܰܗ݈ܪܘ ܡܶܢ ܚܡܺܝܪܳܐ ܕ݁ܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ ܘܡܶܢ ܚܡܺܝܪܶܗ ܕ݁ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile