Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 7:6

New American Standard Version
Mark 7:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He said to them, ""Rightly did Isaiah prophesy of you hypocrites, as it is written: ' , .
NA26 – δὲ εἶπεν (5627) αὐτοῖς, Καλῶς ἐπροφήτευσεν (5656) Ἠσαΐας περὶ ὑμῶν τῶν ὑποκριτῶν, ὡς γέγραπται (5769) ὅτι Οὗτος λαὸς τοῖς χείλεσίν με τιμᾷ, (5719) δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει (5719) ἀπ ἐμοῦ·
WH – ο δε ειπεν (5627) αυτοις καλως επροφητευσεν (5656) ησαιας περι υμων των υποκριτων ως γεγραπται (5769) [ οτι | [οτι] ] ουτος ο λαος τοις χειλεσιν με τιμα (5719) η δε καρδια αυτων πορρω απεχει (5719) απ εμου
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܐܶܬ݂ܢܰܒ݁ܺܝ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܢܳܣܒ݁ܰܝ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܕ݁ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒ݁ܣܶܦ݂ܘܳܬ݂ܶܗ ܗ݈ܽܘ ܡܝܰܩܰܪ ܠܺܝ ܠܶܒ݁ܗܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܣܰܓ݁ܺܝ ܪܰܚܺܝܩ ܡܶܢܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile