Lectionary Calendar
Monday, December 11th, 2023
the Second Week of Advent
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 7:4

New American Standard Version
Mark 7:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and {when they come} from the market place, they do not eat unless they cleanse themselves; and there are many other things which they have received in order to observe, such as the washing of cups and pitchers and copper pots.)
NA26 – καὶ ἀπ ἀγορᾶς ἐὰν μὴ βαπτίσωνται οὐκ ἐσθίουσιν, (5719) καὶ ἄλλα πολλά ἐστιν (5748) παρέλαβον (5627) κρατεῖν, (5721) βαπτισμοὺς ποτηρίων καὶ ξεστῶν καὶ χαλκίων καὶ κλινῶν
WH – και απ αγορας εαν μη [ ραντισωνται (5672) | βαπτισωνται (5672) ] ουκ εσθιουσιν (5719) και αλλα πολλα εστιν (5719) α παρελαβον (5627) κρατειν (5721) βαπτισμους ποτηριων και ξεστων και χαλκιων [ | [και κλινων] ]
PES – ܘܡܶܢ ܫܽܘܩܳܐ ܐܶܠܳܐ ܥܳܡܕ݁ܺܝܢ ܠܳܐ ܠܳܥܣܺܝܢ ܘܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ ܐ݈ܚܪܳܢܝܳܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܩܰܒ݁ܶܠܘ ܕ݁ܢܶܛܪܽܘܢ ܡܰܥܡܽܘܕ݂ܝܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܳܣܶܐ ܘܰܕ݂ܩܶܣܛܶܐ ܘܰܕ݂ܡܳܐܢܰܝ ܢܚܳܫܳܐ ܘܰܕ݂ܥܰܪܣܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile