Lectionary Calendar
Wednesday, October 4th, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 7:36

New American Standard Version
Mark 7:36
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He gave them orders not to tell anyone; but the more He ordered them, the more widely they continued to proclaim it.
NA26 – καὶ διεστείλατο (5668) αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ λέγωσιν· (5725) ὅσον δὲ αὐτοῖς διεστέλλετο, (5710) αὐτοὶ μᾶλλον περισσότερον ἐκήρυσσον. (5707)
WH – και διεστειλατο (5668) αυτοις ινα μηδενι λεγωσιν (5725) οσον δε αυτοις διεστελλετο (5710) αυτοι μαλλον περισσοτερον εκηρυσσον (5707)
PES – ܘܙܰܗܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܰܠܐ݈ܢܳܫ ܠܳܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܘܰܟ݂ܡܳܐ ܕ݁ܗܽܘ ܡܙܰܗܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܗܶܢܽܘܢ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܰܟ݂ܪܙܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile