Lectionary Calendar
Tuesday, December 5th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 6:8

New American Standard Version
Mark 6:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and He instructed them that they should take nothing for {their} journey, except a mere staff--no bread, no bag, no money in their belt--
NA26 – καὶ παρήγγειλεν (5656) αὐτοῖς ἵνα μηδὲν αἴρωσιν (5725) εἰς ὁδὸν εἰ μὴ ῥάβδον μόνον, μὴ ἄρτον, μὴ πήραν, μὴ εἰς τὴν ζώνην χαλκόν,
WH – και παρηγγειλεν (5656) αυτοις ινα μηδεν αιρωσιν (5725) εις οδον ει μη ραβδον μονον μη αρτον μη πηραν μη εις την ζωνην χαλκον
PES – ܘܦ݂ܰܩܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܫܩܠܽܘܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܫܰܒ݂ܛܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܠܳܐ ܬ݁ܰܪܡܳܠܳܐ ܘܠܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܘܠܳܐ ܢܚܳܫܳܐ ܒ݁ܟ݂ܺܝܣܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile