Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 6:25

New American Standard Version
Mark 6:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Immediately she came in a hurry to the king and asked, saying, ""I want you to give me at once the head of John the Baptist on a platter."
NA26 – καὶ εἰσελθοῦσα (5631) εὐθὺς μετὰ σπουδῆς πρὸς τὸν βασιλέα ᾐτήσατο (5668) λέγουσα, (5723) Θέλω (5719) ἵνα ἐξαυτῆς δῷς (5632) μοι ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ.
WH – και εισελθουσα (5631) ευθυς μετα σπουδης προς τον βασιλεα ητησατο (5668) λεγουσα (5723) θελω (5719) ινα εξαυτης δως (5632) μοι επι πινακι την κεφαλην ιωαννου του βαπτιστου
PES – ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ ܥܶܠܰܬ݂ ܒ݁ܰܒ݂ܛܺܝܠܽܘܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܘܳܐܡܪܳܐ ܠܶܗ ܨܳܒ݂ܝܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݁ܶܠ ܠܺܝ ܥܰܠ ܦ݁ܺܝܢܟ݁ܳܐ ܪܺܫܶܗ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕ݂ܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile