Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 6:22,28

New American Standard Version
Mark 6:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and when the daughter of Herodias herself came in and danced, she pleased Herod and his dinner guests; and the king said to the girl, ""Ask me for whatever you want and I will give it to you."
NA26 – καὶ εἰσελθούσης (5631) τῆς θυγατρὸς αὐτοῦ Ἡρῳδιάδος καὶ ὀρχησαμένης, (5666) ἤρεσεν (5656) τῷ Ἡρῴδῃ καὶ τοῖς συνανακειμένοις. (5740) εἶπεν (5627) βασιλεὺς τῷ κορασίῳ, Αἴτησόν (5657) με ἐὰν θέλῃς, (5725) καὶ δώσω (5692) σοι·
WH – και εισελθουσης (5631) της θυγατρος αυτου ηρωδιαδος και ορχησαμενης (5666) ηρεσεν (5656) τω ηρωδη και τοις συνανακειμενοις (5740) [ ο δε βασιλευς ειπεν (5627) | ειπεν (5627) ο βασιλευς ] τω κορασιω αιτησον (5657) με ο εαν θελης (5725) και δωσω (5692) σοι
PES – ܘܥܶܠܰܬ݂ ܒ݁ܰܪܬ݂ܳܗ ܕ݁ܗܶܪܳܘܕ݂ܺܝܰܐ ܪܰܩܕ݂ܰܬ݂ ܘܫܶܦ݂ܪܰܬ݂ ܠܶܗ ܠܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܣܡܺܝܟ݂ܺܝܢ ܥܰܡܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܠܰܛܠܺܝܬ݂ܳܐ ܫܰܐܠܝ ܡܶܢܝ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܨܳܒ݂ܝܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܝ ܘܶܐܬ݁ܶܠ ܠܶܟ݂ܝ ܀
Lexical Parser:  
Mark 6:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and brought his head on a platter, and gave it to the girl; and the girl gave it to her mother.
NA26 – καὶ ἤνεγκεν (5656) τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι καὶ ἔδωκεν (5656) αὐτὴν τῷ κορασίῳ, καὶ τὸ κοράσιον ἔδωκεν (5656) αὐτὴν τῇ μητρὶ αὐτῆς.
WH – και απελθων (5631) απεκεφαλισεν (5656) αυτον εν τη φυλακη (6:28) και ηνεγκεν (5656) την κεφαλην αυτου επι πινακι και εδωκεν (5656) αυτην τω κορασιω και το κορασιον εδωκεν (5656) αυτην τη μητρι αυτης
PES – ܘܰܐܝܬ݁ܺܝ ܒ݁ܦ݂ܺܝܢܟ݁ܳܐ ܘܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܰܛܠܺܝܬ݂ܳܐ ܘܗܺܝ ܛܠܺܝܬ݂ܳܐ ܝܶܗܒ݁ܰܬ݂ ܠܶܐܡܳܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile