Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 6:14

New American Standard Version
Mark 6:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And King Herod heard {of it,} for His name had become well known; and {people} were saying, ""John the Baptist has risen from the dead, and that is why these miraculous powers are at work in Him."
NA26 – Καὶ ἤκουσεν (5656) βασιλεὺς Ἡρῴδης, φανερὸν γὰρ ἐγένετο (5633) τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καὶ ἔλεγον (5707) ὅτι Ἰωάννης βαπτίζων (5723) ἐγήγερται (5769) ἐκ νεκρῶν, καὶ διὰ τοῦτο ἐνεργοῦσιν (5719) αἱ δυνάμεις ἐν αὐτῷ.
WH – και ηκουσεν (5656) ο βασιλευς ηρωδης φανερον γαρ εγενετο (5633) το ονομα αυτου και ελεγον (5707) οτι ιωαννης ο βαπτιζων (5723) εγηγερται (5769) εκ νεκρων και δια τουτο ενεργουσιν (5719) αι δυναμεις εν αυτω
PES – ܘܰܫܡܰܥ ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܬ݂ܺܝܕ݂ܰܥ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܓ݁ܶܝܪ ܫܡܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕ݂ܳܢܳܐ ܩܳܡ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܚܰܝܠܶܐ ܡܶܣܬ݁ܰܥܪܺܝܢ ܒ݁ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile