Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 5:40

New American Standard Version
Mark 5:40
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They {began} laughing at Him. But putting them all out, He *took along the child's father and mother and His own companions, and *entered {the room} where the child was.
NA26 – καὶ κατεγέλων (5707) αὐτοῦ. αὐτὸς δὲ ἐκβαλὼν (5631) πάντας παραλαμβάνει (5719) τὸν πατέρα τοῦ παιδίου καὶ τὴν μητέρα καὶ τοὺς μετ αὐτοῦ, καὶ εἰσπορεύεται (5736) ὅπου ἦν (5713) τὸ παιδίον·
WH – και κατεγελων (5707) αυτου αυτος δε εκβαλων (5631) παντας παραλαμβανει (5719) τον πατερα του παιδιου και την μητερα και τους μετ αυτου και εισπορευεται (5736) οπου ην (5707) το παιδιον
PES – ܘܓ݂ܳܚܟ݁ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܦ݁ܶܩ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܘܰܕ݂ܒ݂ܰܪ ܠܰܐܒ݂ܽܘܗ ܕ݁ܰܛܠܺܝܬ݂ܳܐ ܘܠܶܐܡܳܗ ܘܰܠܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܥܰܡܶܗ ܘܥܰܠ ܠܰܐܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܪܰܡܝܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܛܠܺܝܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile