Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 5:4

New American Standard Version
Mark 5:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – because he had often been bound with shackles and chains, and the chains had been torn apart by him and the shackles broken in pieces, and no one was strong enough to subdue him.
NA26 – διὰ τὸ αὐτὸν πολλάκις πέδαις καὶ ἁλύσεσιν δεδέσθαι (5771) καὶ διεσπάσθαι (5771) ὑπ αὐτοῦ τὰς ἁλύσεις καὶ τὰς πέδας συντετρῖφθαι, (5771) καὶ οὐδεὶς ἴσχυεν (5707) αὐτὸν δαμάσαι· (5658)
WH – δια το αυτον πολλακις πεδαις και αλυσεσιν δεδεσθαι (5771) και διεσπασθαι (5771) υπ αυτου τας αλυσεις και τας πεδας συντετριφθαι (5771) και ουδεις ισχυεν (5707) αυτον δαμασαι (5658)
PES – ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܰܒ݂ܣܽܘܛܡܶܐ ܘܰܒ݂ܫܺܫܠܳܬ݂ܳܐ ܡܶܬ݂ܶܐܣܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܫܺܫܠܳܬ݂ܳܐ ܡܬ݂ܰܒ݁ܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܘܣܽܘܛܡܶܐ ܡܦ݂ܰܣܶܩ ܗ݈ܘܳܐ ܘܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܗ݈ܘܳܐ ܠܡܶܟ݂ܒ݁ܫܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile