Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 5:39

New American Standard Version
Mark 5:39
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And entering in, He *said to them, ""Why make a commotion and weep? The child has not died, but is asleep."
NA26 – καὶ εἰσελθὼν (5631) λέγει (5719) αὐτοῖς, Τί θορυβεῖσθε (5743) καὶ κλαίετε; (5719) τὸ παιδίον οὐκ ἀπέθανεν (5627) ἀλλὰ καθεύδει. (5719)
WH – και εισελθων (5631) λεγει (5719) αυτοις τι θορυβεισθε (5743) και κλαιετε (5719) το παιδιον ουκ απεθανεν (5627) αλλα καθευδει (5719)
PES – ܘܥܰܠ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܪܗܺܝܒ݂ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܘܒ݂ܳܟ݂ܶܝܢ ܛܠܺܝܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܡܺܝܬ݂ܰܬ݂ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܰܡܟ݁ܳܐ ܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile