Lectionary Calendar
Thursday, September 28th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 4:6

New American Standard Version
Mark 4:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And after the sun had risen, it was scorched; and because it had no root, it withered away.
NA26 – καὶ ὅτε ἀνέτειλεν (5656) ἥλιος ἐκαυματίσθη, (5681) καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν (5721) ῥίζαν ἐξηράνθη.
WH – και οτε ανετειλεν (5656) ο ηλιος εκαυματισθη (5681) και δια το μη εχειν (5721) ριζαν εξηρανθη (5681)
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܢܰܚ ܕ݁ܶܝܢ ܫܶܡܫܳܐ ܚܡܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܥܶܩܳܪܳܐ ܝܺܒ݂ܶܫ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile