Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 4:40

New American Standard Version
Mark 4:40
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He said to them, ""Why are you afraid? Do you still have no faith?"
NA26 – καὶ εἶπεν (5627) αὐτοῖς, Τί δειλοί ἐστε; (5748) οὔπω ἔχετε (5719) πίστιν;
WH – και ειπεν (5627) αυτοις τι δειλοι εστε (5719) ουπω εχετε (5719) πιστιν
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܡܳܢܳܐ ܕ݁ܰܚܽܘܠܬ݂ܳܢܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܗܳܟ݂ܰܢ ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile