Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 4:39

New American Standard Version
Mark 4:39
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He got up and rebuked the wind and said to the sea, ""Hush, be still." And the wind died down and it became perfectly calm.
NA26 – καὶ διεγερθεὶς (5685) ἐπετίμησεν (5656) τῷ ἀνέμῳ καὶ εἶπεν (5627) τῇ θαλάσσῃ, Σιώπα, (5720) πεφίμωσο. (5770) καὶ ἐκόπασεν (5656) ἄνεμος, καὶ ἐγένετο (5633) γαλήνη μεγάλη.
WH – και διεγερθεις (5685) επετιμησεν (5656) τω ανεμω και ειπεν (5627) τη θαλασση σιωπα (5720) πεφιμωσο (5770) και εκοπασεν (5656) ο ανεμος και εγενετο (5633) γαληνη μεγαλη
PES – ܘܩܳܡ ܘܰܟ݂ܐܳܐ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܝܰܡܳܐ ܫܠܺܝ ܙܓ݂ܺܝܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܘܫܶܠܝܰܬ݂ ܪܽܘܚܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܢܰܘܚܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile