Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 4:27,38

New American Standard Version
Mark 4:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and he goes to bed at night and gets up by day, and the seed sprouts and grows--how, he himself does not know.
NA26 – καὶ καθεύδῃ (5725) καὶ ἐγείρηται (5747) νύκτα καὶ ἡμέραν, καὶ σπόρος βλαστᾷ (5725) καὶ μηκύνηται (5747) ὡς οὐκ οἶδεν (5758) αὐτός.
WH – και καθευδη (5725) και εγειρηται (5747) νυκτα και ημεραν και ο σπορος βλαστα (5725) και μηκυνηται (5747) ως ουκ οιδεν (5758) αυτος
PES – ܘܢܶܕ݂ܡܰܟ݂ ܘܰܢܩܽܘܡ ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܘܒ݂ܺܐܝܡܳܡܳܐ ܘܙܰܪܥܳܐ ܢܶܪܒ݁ܶܐ ܘܢܺܐܪܰܟ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܗܽܘ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܀
Lexical Parser:  
Mark 4:38
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus Himself was in the stern, asleep on the cushion; and they *woke Him and *said to Him, ""Teacher, do You not care that we are perishing?"
NA26 – καὶ αὐτὸς ἦν (5713) ἐν τῇ πρύμνῃ ἐπὶ τὸ προσκεφάλαιον καθεύδων· (5723) καὶ ἐγείρουσιν (5719) αὐτὸν καὶ λέγουσιν (5719) αὐτῷ, Διδάσκαλε, οὐ μέλει (5904) σοι ὅτι ἀπολλύμεθα; (5731)
WH – και αυτος ην (5707) εν τη πρυμνη επι το προσκεφαλαιον καθευδων (5723) και εγειρουσιν (5719) αυτον και λεγουσιν (5719) αυτω διδασκαλε ου μελει (5719) σοι οτι απολλυμεθα (5731)
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܥܰܠ ܒ݁ܶܣܳܕ݂ܝܳܐ ܕ݁ܡܶܟ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܚܰܪܬ݂ܳܗ ܕ݁ܰܣܦ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܐܰܩܺܝܡܽܘܗ݈ܝ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܪܰܒ݁ܰܢ ܠܳܐ ܒ݁ܛܺܝܠ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܳܐܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܚ݈ܢܰܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile