Lectionary Calendar
Friday, September 22nd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 4:21

New American Standard Version
Mark 4:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He was saying to them, ""A lamp is not brought to be put under a basket, is it, or under a bed? Is it not {brought} to be put on the lampstand?
NA26 – Καὶ ἔλεγεν (5707) αὐτοῖς, Μήτι ἔρχεται (5736) λύχνος ἵνα ὑπὸ τὸν μόδιον τεθῇ (5686) ὑπὸ τὴν κλίνην; οὐχ ἵνα ἐπὶ τὴν λυχνίαν τεθῇ; (5686)
WH – και ελεγεν (5707) αυτοις [ οτι | ] μητι ερχεται (5736) ο λυχνος ινα υπο τον μοδιον τεθη (5686) η υπο την κλινην ουχ ινα επι την λυχνιαν τεθη (5686)
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܫܪܳܓ݂ܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܚܶܝܬ݂ ܣܰܐܬ݂ܳܐ ܢܶܬ݁ܬ݁ܣܺܝܡ ܐܰܘ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܥܰܪܣܳܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܥܰܠ ܡܢܳܪܬ݁ܳܐ ܢܶܬ݁ܬ݁ܣܺܝܡ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile