Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 3:19

New American Standard Version
Mark 3:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and Judas Iscariot, who betrayed Him.
NA26 – καὶ Ἰούδαν Ἰσκαριώθ, ὃς καὶ παρέδωκεν (5656) αὐτόν.
WH – και ιουδαν ισκαριωθ ος και παρεδωκεν (5656) αυτον (3:20) και ερχεται (5736) εις οικον
PES – ܘܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܣܟ݂ܰܪܝܽܘܛܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܫܠܡܶܗ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile