Lectionary Calendar
Friday, December 1st, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 2:18

New American Standard Version
Mark 2:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – John's disciples and the Pharisees were fasting; and they *came and *said to Him, ""Why do John's disciples and the disciples of the Pharisees fast, but Your disciples do not fast?"
NA26 – Καὶ ἦσαν (5713) οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύοντες. (5723) καὶ ἔρχονται (5736) καὶ λέγουσιν (5719) αὐτῷ, Διὰ τί οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου καὶ οἱ μαθηταὶ τῶν Φαρισαίων νηστεύουσιν, (5719) οἱ δὲ σοὶ μαθηταὶ οὐ νηστεύουσιν; (5719)
WH – και ησαν (5707) οι μαθηται ιωαννου και οι φαρισαιοι νηστευοντες (5723) και ερχονται (5736) και λεγουσιν (5719) αυτω δια τι οι μαθηται ιωαννου και οι μαθηται των φαρισαιων νηστευουσιν (5719) οι δε σοι [ [μαθηται] | μαθηται ] ου νηστευουσιν (5719)
PES – ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ ܨܳܝܡܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܠܡܳܢܳܐ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܕ݂ܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ ܨܳܝܡܺܝܢ ܘܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܝܟ݁ ܕ݁ܺܝܠܳܟ݂ ܠܳܐ ܨܳܝܡܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile