Lectionary Calendar
Thursday, September 28th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 1:26

New American Standard Version
Mark 1:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Throwing him into convulsions, the unclean spirit cried out with a loud voice and came out of him.
NA26 – καὶ σπαράξαν αὐτὸν τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον καὶ φωνῆσαν (5660) φωνῇ μεγάλῃ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ.
WH – και σπαραξαν (5660) αυτον το πνευμα το ακαθαρτον και φωνησαν (5660) φωνη μεγαλη εξηλθεν (5627) εξ αυτου
PES – ܘܰܫܕ݂ܳܬ݂ܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܛܰܢܦ݂ܬ݂ܳܐ ܘܰܩܥܳܬ݂ ܒ݁ܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܢܶܦ݂ܩܰܬ݂ ܡܶܢܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile