Lectionary Calendar
Wednesday, December 6th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 1:13

New American Standard Version
Mark 1:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He was in the wilderness forty days being tempted by Satan; and He was with the wild beasts, and the angels were ministering to Him.
NA26 – καὶ ἦν (5713) ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσεράκοντα ἡμέρας πειραζόμενος (5746) ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ, καὶ ἦν (5713) μετὰ τῶν θηρίων, καὶ οἱ ἄγγελοι διηκόνουν (5707) αὐτῷ.
WH – και ην (5707) εν τη ερημω τεσσερακοντα ημερας πειραζομενος (5746) υπο του σατανα και ην (5707) μετα των θηριων και οι αγγελοι διηκονουν (5707) αυτω
PES – ܘܰܗܘܳܐ ܬ݁ܰܡܳܢ ܒ݁ܡܰܕ݂ܒ݁ܪܳܐ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܐܰܪܒ݁ܥܺܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܢܰܣܶܐ ܡܶܢ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܡ ܚܰܝܘܳܬ݂ܳܐ ܘܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܶܗ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile