Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 16:6

New American Standard Version
Mark 16:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And he *said to them, ""Do not be amazed; you are looking for Jesus the Nazarene, who has been crucified. He has risen; He is not here; behold, {here is} the place where they laid Him.
NA26 – δὲ λέγει (5719) αὐταῖς, Μὴ ἐκθαμβεῖσθε· (5744) Ἰησοῦν ζητεῖτε (5719) τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον· (5772) ἠγέρθη, (5681) οὐκ ἔστιν (5748) ὧδε· ἴδε (5657) τόπος ὅπου ἔθηκαν (5656) αὐτόν.
WH – ο δε λεγει (5719) αυταις μη εκθαμβεισθε (5744) ιησουν ζητειτε (5719) τον ναζαρηνον τον εσταυρωμενον (5772) ηγερθη (5681) ουκ εστιν (5719) ωδε ιδε (5628) ο τοπος οπου εθηκαν (5656) αυτον
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܶܝܢ ܠܳܐ ܬ݁ܶܕ݂ܚܠܳܢ ܠܝܶܫܽܘܥ ܢܳܨܪܳܝܳܐ ܒ݁ܳܥܝܳܢ ܐܢ݈ܬ݁ܶܝܢ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܙܕ݁ܩܶܦ݂ ܩܳܡ ܠܶܗ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܬ݁ܢܳܢ ܗܳܐ ܕ݁ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܣܺܝܡ ܗ݈ܘܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile