Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 16:5

New American Standard Version
Mark 16:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Entering the tomb, they saw a young man sitting at the right, wearing a white robe; and they were amazed.
NA26 – καὶ εἰσελθοῦσαι (5631) εἰς τὸ μνημεῖον εἶδον (5627) νεανίσκον καθήμενον (5740) ἐν τοῖς δεξιοῖς περιβεβλημένον (5772) στολὴν λευκήν, καὶ ἐξεθαμβήθησαν.
WH – και εισελθουσαι (5631) εις το μνημειον ειδον (5627) νεανισκον καθημενον (5740) εν τοις δεξιοις περιβεβλημενον (5772) στολην λευκην και εξεθαμβηθησαν (5681)
PES – ܘܥܰܠܶܝܢ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܩܒ݂ܽܘܪܳܐ ܘܰܚܙܰܝ ܥܠܰܝܡܳܐ ܕ݁ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܘܰܥܛܺܝܦ݂ ܐܶܣܛܠܳܐ ܚܶܘܳܪܬ݁ܳܐ ܘܰܬ݂ܡܰܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile