Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 16:15

New American Standard Version
Mark 16:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He said to them, ""Go into all the world and preach the gospel to all creation.
NA26 – καὶ εἶπεν (5627) αὐτοῖς, Πορευθέντες (5679) εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει.
WH – και ειπεν (5627) αυτοις πορευθεντες (5679) εις τον κοσμον απαντα κηρυξατε (5657) το ευαγγελιον παση τη κτισει
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܙܶܠܘ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܘܰܐܟ݂ܪܶܙܘ ܣܒ݂ܰܪܬ݂ܝ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܒ݁ܪܺܝܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile