Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 16

New American Standard Version
Mark 16:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When the Sabbath was over, Mary Magdalene, and Mary the {mother} of James, and Salome, bought spices, so that they might come and anoint Him.
NA26 – Καὶ διαγενομένου (5637) τοῦ σαββάτου Μαρία Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία τοῦ Ἰακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν (5656) ἀρώματα ἵνα ἐλθοῦσαι (5631) ἀλείψωσιν (5661) αὐτόν.
WH – και διαγενομενου (5637) του σαββατου [ [η] | ] μαρια η μαγδαληνη και μαρια η [του] ιακωβου και σαλωμη ηγορασαν (5656) αρωματα ινα ελθουσαι (5631) αλειψωσιν (5661) αυτον
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܥܶܒ݂ܪܰܬ݂ ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܡܰܓ݂ܕ݁ܠܳܝܬ݁ܳܐ ܘܡܰܪܝܰܡ ܕ݁ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܘܫܳܠܽܘܡ ܙܒ݂ܰܢ ܗܶܪܽܘܡܶܐ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܝܳܢ ܢܶܡܫܚܳܢܳܝܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  
Mark 16:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Very early on the first day of the week, they *came to the tomb when the sun had risen.
NA26 – καὶ λίαν πρωῒ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων ἔρχονται (5736) ἐπὶ τὸ μνημεῖον ἀνατείλαντος (5660) τοῦ ἡλίου.
WH – και λιαν πρωι [ [τη] | τη ] μια των σαββατων ερχονται (5736) επι το μνημειον ανατειλαντος (5660) του ηλιου
PES – ܒ݁ܫܰܦ݂ܪܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܚܰܕ݂ ܒ݁ܫܰܒ݁ܳܐ ܐܶܬ݂ܰܝ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܩܒ݂ܽܘܪܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܢܰܚ ܫܶܡܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Mark 16:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They were saying to one another, ""Who will roll away the stone for us from the entrance of the tomb?"
NA26 – καὶ ἔλεγον (5707) πρὸς ἑαυτάς, Τίς ἀποκυλίσει (5692) ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου;
WH – και ελεγον (5707) προς εαυτας τις αποκυλισει (5692) ημιν τον λιθον εκ της θυρας του μνημειου
PES – ܘܳܐܡܪܳܢ ܗ݈ܘܰܝ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܗܶܝܢ ܡܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܥܰܓ݁ܶܠ ܠܰܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܡܶܢ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܩܒ݂ܽܘܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Mark 16:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Looking up, they *saw that the stone had been rolled away, although it was extremely large.
NA26 – καὶ ἀναβλέψασαι (5660) θεωροῦσιν (5719) ὅτι ἀποκεκύλισται λίθος, ἦν (5713) γὰρ μέγας σφόδρα.
WH – και αναβλεψασαι (5660) θεωρουσιν (5719) οτι [ ανακεκυλισται (5769) | αποκεκυλισται (5769) ] ο λιθος ην (5707) γαρ μεγας σφοδρα
PES – ܘܚܳܪ ܚܙܰܝ ܕ݁ܰܡܥܰܓ݁ܠܳܐ ܗܳܝ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܛܳܒ݂ ܀
Lexical Parser:  
Mark 16:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Entering the tomb, they saw a young man sitting at the right, wearing a white robe; and they were amazed.
NA26 – καὶ εἰσελθοῦσαι (5631) εἰς τὸ μνημεῖον εἶδον (5627) νεανίσκον καθήμενον (5740) ἐν τοῖς δεξιοῖς περιβεβλημένον (5772) στολὴν λευκήν, καὶ ἐξεθαμβήθησαν.
WH – και εισελθουσαι (5631) εις το μνημειον ειδον (5627) νεανισκον καθημενον (5740) εν τοις δεξιοις περιβεβλημενον (5772) στολην λευκην και εξεθαμβηθησαν (5681)
PES – ܘܥܰܠܶܝܢ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܩܒ݂ܽܘܪܳܐ ܘܰܚܙܰܝ ܥܠܰܝܡܳܐ ܕ݁ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܘܰܥܛܺܝܦ݂ ܐܶܣܛܠܳܐ ܚܶܘܳܪܬ݁ܳܐ ܘܰܬ݂ܡܰܗ ܀
Lexical Parser:  
Mark 16:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And he *said to them, ""Do not be amazed; you are looking for Jesus the Nazarene, who has been crucified. He has risen; He is not here; behold, {here is} the place where they laid Him.
NA26 – δὲ λέγει (5719) αὐταῖς, Μὴ ἐκθαμβεῖσθε· (5744) Ἰησοῦν ζητεῖτε (5719) τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον· (5772) ἠγέρθη, (5681) οὐκ ἔστιν (5748) ὧδε· ἴδε (5657) τόπος ὅπου ἔθηκαν (5656) αὐτόν.
WH – ο δε λεγει (5719) αυταις μη εκθαμβεισθε (5744) ιησουν ζητειτε (5719) τον ναζαρηνον τον εσταυρωμενον (5772) ηγερθη (5681) ουκ εστιν (5719) ωδε ιδε (5628) ο τοπος οπου εθηκαν (5656) αυτον
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܶܝܢ ܠܳܐ ܬ݁ܶܕ݂ܚܠܳܢ ܠܝܶܫܽܘܥ ܢܳܨܪܳܝܳܐ ܒ݁ܳܥܝܳܢ ܐܢ݈ܬ݁ܶܝܢ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܙܕ݁ܩܶܦ݂ ܩܳܡ ܠܶܗ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܬ݁ܢܳܢ ܗܳܐ ܕ݁ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܣܺܝܡ ܗ݈ܘܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Mark 16:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But go, tell His disciples and Peter, 'He is going ahead of you to Galilee; there you will see Him, just as He told you.' """"
NA26 – ἀλλὰ ὑπάγετε (5720) εἴπατε (5628) τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ ὅτι Προάγει (5719) ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν· ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε, (5695) καθὼς εἶπεν (5627) ὑμῖν.
WH – αλλα υπαγετε (5720) ειπατε (5628) τοις μαθηταις αυτου και τω πετρω οτι προαγει (5719) υμας εις την γαλιλαιαν εκει αυτον οψεσθε (5695) καθως ειπεν (5627) υμιν
PES – ܐܶܠܳܐ ܙܶܠܶܝܢ ܐܶܡܰܪܶܝܢ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܰܠܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܕ݁ܗܳܐ ܩܳܕ݂ܶܡ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ ܬ݁ܰܡܳܢ ܬ݁ܶܚܙܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܠܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Mark 16:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They went out and fled from the tomb, for trembling and astonishment had gripped them; and they said nothing to anyone, for they were afraid.
NA26 – καὶ ἐξελθοῦσαι ἔφυγον (5627) ἀπὸ τοῦ μνημείου, εἶχεν (5707) γὰρ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις· καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπαν, (5627) ἐφοβοῦντο (5711) γάρ.
WH – και εξελθουσαι (5631) εφυγον (5627) απο του μνημειου ειχεν (5707) γαρ αυτας τρομος και εκστασις και ουδενι ουδεν ειπαν (5627) εφοβουντο (5711) γαρ
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܥܪܰܩ ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܡܶܢ ܩܰܒ݂ܪܳܐ ܐܰܚܺܝܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܶܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܬ݁ܶܗܪܳܐ ܘܰܪܬ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܘܰܠܐ݈ܢܳܫ ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܐܶܡܰܪܶܝܢ ܕ݁ܰܚܺܝܠܳܢ ܗ݈ܘܰܝ ܓ݁ܶܝܪ ܀
Lexical Parser:  
Mark 16:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – [Now after He had risen early on the first day of the week, He first appeared to Mary Magdalene, from whom He had cast out seven demons.
NA26 – Ἀναστὰς (5631) δὲ πρωῒ πρώτῃ σαββάτου ἐφάνη (5648) πρῶτον Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ, παρ ἧς ἐκβεβλήκει (5715) ἑπτὰ δαιμόνια.
WH – [[αναστας (5631) δε πρωι πρωτη σαββατου εφανη (5648) πρωτον μαρια τη μαγδαληνη παρ ης εκβεβληκει (5715) επτα δαιμονια
PES – ܒ݁ܫܰܦ݂ܪܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܚܰܕ݂ ܒ݁ܫܰܒ݁ܳܐ ܩܳܡ ܘܶܐܬ݂ܚܙܺܝ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܠܡܰܪܝܰܡ ܡܰܓ݂ܕ݁ܠܳܝܬ݁ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܫܺܐܕ݂ܺܝܢ ܐܰܦ݁ܶܩ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢܳܗ ܀
Lexical Parser:  
Mark 16:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – She went and reported to those who had been with Him, while they were mourning and weeping.
NA26 – ἐκείνη πορευθεῖσα (5679) ἀπήγγειλεν (5656) τοῖς μετ αὐτοῦ γενομένοις (5637) πενθοῦσι καὶ κλαίουσιν· (5723)
WH – εκεινη πορευθεισα (5679) απηγγειλεν (5656) τοις μετ αυτου γενομενοις (5637) πενθουσιν (5723) και κλαιουσιν (5723)
PES – ܘܗܺܝ ܐܶܙܰܠ݈ܬ݂ ܣܰܒ݁ܪܰܬ݂ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܥܰܡܶܗ ܗ݈ܘܰܘ ܕ݁ܰܐܒ݂ܺܝܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܒ݂ܳܟ݂ܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  
Mark 16:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When they heard that He was alive and had been seen by her, they refused to believe it.
NA26 – κἀκεῖνοι ἀκούσαντες (5660) ὅτι ζῇ (5719) καὶ ἐθεάθη (5681) ὑπ αὐτῆς ἠπίστησαν. (5656)
WH – κακεινοι ακουσαντες (5660) οτι ζη (5719) και εθεαθη (5681) υπ αυτης ηπιστησαν (5656)
PES – ܘܗܶܢܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܕ݁ܳܐܡܪܳܢ ܕ݁ܚܰܝ ܘܶܐܬ݂ܚܙܺܝ ܠܗܶܝܢ ܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢܘ ܐܶܢܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  
Mark 16:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – After that, He appeared in a different form to two of them while they were walking along on their way to the country.
NA26 – Μετὰ δὲ ταῦτα δυσὶν ἐξ αὐτῶν περιπατοῦσιν (5723) ἐφανερώθη (5681) ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ πορευομένοις (5740) εἰς ἀγρόν·
WH – μετα δε ταυτα δυσιν εξ αυτων περιπατουσιν (5723) εφανερωθη (5681) εν ετερα μορφη πορευομενοις (5740) εις αγρον
PES – ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬ݂ܚܙܺܝ ܠܰܬ݂ܪܶܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܐ݈ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܘܳܐܙܺܠ݈ܝܢ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Mark 16:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They went away and reported it to the others, but they did not believe them either.
NA26 – κἀκεῖνοι ἀπελθόντες (5631) ἀπήγγειλαν (5656) τοῖς λοιποῖς· οὐδὲ ἐκείνοις ἐπίστευσαν. (5656)
WH – κακεινοι απελθοντες (5631) απηγγειλαν (5656) τοις λοιποις ουδε εκεινοις επιστευσαν (5656)
PES – ܘܗܶܢܽܘܢ ܐܶܙܰܠܘ ܐܶܡܰܪܘ ܠܫܰܪܟ݁ܳܐ ܐܳܦ݂ ܠܳܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܗܰܝܡܶܢܘ ܀
Lexical Parser:  
Mark 16:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Afterward He appeared to the eleven themselves as they were reclining {at the table;} and He reproached them for their unbelief and hardness of heart, because they had not believed those who had seen Him after He had risen.
NA26 – Ὕστερον δὲ ἀνακειμένοις (5740) αὐτοῖς τοῖς ἕνδεκα ἐφανερώθη, (5681) καὶ ὠνείδισεν (5656) τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν καὶ σκληροκαρδίαν ὅτι τοῖς θεασαμένοις (5666) αὐτὸν ἐγηγερμένον (5772) οὐκ ἐπίστευσαν. (5656)
WH – υστερον [δε] ανακειμενοις (5740) αυτοις τοις ενδεκα εφανερωθη (5681) και ωνειδισεν (5656) την απιστιαν αυτων και σκληροκαρδιαν οτι τοις θεασαμενοις (5666) αυτον εγηγερμενον (5772) [ [εκ νεκρων] | ] ουκ επιστευσαν (5656)
PES – ܐ݈ܚܪܳܝܰܬ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܚܙܺܝ ܠܰܚܕ݂ܰܥܣܰܪ ܟ݁ܰܕ݂ ܣܡܺܝܟ݂ܺܝܢ ܘܚܰܣܶܕ݂ ܠܚܰܣܺܝܪܽܘܬ݂ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܘܰܠܩܰܫܝܽܘܬ݂ ܠܶܒ݁ܗܽܘܢ ܕ݁ܰܠܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܚܙܰܐܘܽܗ݈ܝ ܕ݁ܩܳܡ ܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢܘ ܀
Lexical Parser:  
Mark 16:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He said to them, ""Go into all the world and preach the gospel to all creation.
NA26 – καὶ εἶπεν (5627) αὐτοῖς, Πορευθέντες (5679) εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει.
WH – και ειπεν (5627) αυτοις πορευθεντες (5679) εις τον κοσμον απαντα κηρυξατε (5657) το ευαγγελιον παση τη κτισει
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܙܶܠܘ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܘܰܐܟ݂ܪܶܙܘ ܣܒ݂ܰܪܬ݂ܝ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܒ݁ܪܺܝܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Mark 16:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""He who has believed and has been baptized shall be saved; but he who has disbelieved shall be condemned.
NA26 – πιστεύσας (5660) καὶ βαπτισθεὶς (5685) σωθήσεται, (5701) δὲ ἀπιστήσας (5660) κατακριθήσεται. (5701)
WH – ο πιστευσας (5660) και βαπτισθεις (5685) σωθησεται (5701) ο δε απιστησας (5660) κατακριθησεται (5701)
PES – ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܶܢ ܘܥܳܡܶܕ݂ ܚܳܝܶܐ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܡܶܬ݂ܚܰܝܰܒ݂ ܀
Lexical Parser:  
Mark 16:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""These signs will accompany those who have believed: in My name they will cast out demons, they will speak with new tongues;
NA26 – σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασιν (5660) ταῦτα παρακολουθήσει· ἐν τῷ ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκβαλοῦσιν, (5692) γλώσσαις λαλήσουσιν (5692) καιναῖς,
WH – σημεια δε τοις πιστευσασιν (5660) [ ακολουθησει (5692) ταυτα | ταυτα παρακολουθησει (5692) ] εν τω ονοματι μου δαιμονια εκβαλουσιν (5692) γλωσσαις λαλησουσιν (5692) [ | καιναις ]
PES – ܐܳܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܩܦ݂ܳܢ ܒ݁ܫܶܡܝ ܫܺܐܕ݂ܶܐ ܢܰܦ݁ܩܽܘܢ ܘܰܒ݂ܠܶܫܳܢܶܐ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܶܐ ܢܡܰܠܠܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Mark 16:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – they will pick up serpents, and if they drink any deadly {poison,} it will not hurt them; they will lay hands on the sick, and they will recover."
NA26 – καὶ ἐν ταῖς χερσὶν ὄφεις ἀροῦσιν, (5692) κἂν θανάσιμόν τι πίωσιν (5632) οὐ μὴ αὐτοὺς βλάψῃ, (5661) ἐπὶ ἀρρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσιν (5692) καὶ καλῶς ἕξουσιν. (5719)
WH – [και εν ταις χερσιν] οφεις αρουσιν (5692) καν θανασιμον τι πιωσιν (5632) ου μη αυτους βλαψη (5661) επι αρρωστους χειρας επιθησουσιν (5692) και καλως εξουσιν (5692)
PES – ܘܰܚܘܰܘܳܬ݂ܳܐ ܢܶܫܩܠܽܘܢ ܘܶܐܢ ܣܰܡܳܐ ܕ݁ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܢܶܫܬ݁ܽܘܢ ܠܳܐ ܢܰܗܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܘܺܐܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ ܢܣܺܝܡܽܘܢ ܥܰܠ ܟ݁ܪܺܝܗܶܐ ܘܢܶܬ݂ܚܰܠܡܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Mark 16:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So then, when the Lord Jesus had spoken to them, He was received up into heaven and sat down at the right hand of God.
NA26 – μὲν οὖν κύριος Ἰησοῦς μετὰ τὸ λαλῆσαι (5658) αὐτοῖς ἀνελήμφθη (5681) εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐκάθισεν (5656) ἐκ δεξιῶν τοῦ θεοῦ.
WH – ο μεν ουν κυριος [ [ιησους] | ιησους ] μετα το λαλησαι (5658) αυτοις ανελημφθη (5681) εις τον ουρανον και εκαθισεν (5656) εκ δεξιων του θεου
PES – ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܕ݁ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܣܠܶܩ ܘܺܝܬ݂ܶܒ݂ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Mark 16:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And they went out and preached everywhere, while the Lord worked with them, and confirmed the word by the signs that followed.] [{And they promptly reported all these instructions to Peter and his companions. And after that, Jesus Himself sent out through them from east to west the sacred and imperishable proclamation of eternal salvation.} ]]]
NA26 – ἐκεῖνοι δὲ ἐξελθόντες ἐκήρυξαν πανταχοῦ, τοῦ κυρίου συνεργοῦντος (5723) καὶ τὸν λόγον βεβαιοῦντος (5723) διὰ τῶν ἐπακολουθούντων (5723) σημείων.
WH – εκεινοι δε εξελθοντες (5631) εκηρυξαν (5656) πανταχου του κυριου συνεργουντος (5723) και τον λογον βεβαιουντος (5723) δια των επακολουθουντων (5723) σημειων]] [[παντα δε τα παρηγγελμενα (5772) τοις περι τον πετρον συντομως εξηγγειλαν (5656) μετα δε ταυτα και αυτος ο ιησους απο ανατολης και αχρι δυσεως εξαπεστειλεν (5656) δι αυτων το ιερον και αφθαρτον κηρυγμα της αιωνιου [ σωτηριας]] | σωτηριας αμην]] ]
PES – ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܢܦ݂ܰܩܘ ܘܰܐܟ݂ܪܶܙܘ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܕ݁ܽܘܟ݁ܳܐ ܘܡܳܪܰܢ ܡܥܰܕ݁ܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܘܡܰܫܰܪ ܡܶܠܰܝܗܽܘܢ ܒ݁ܳܐܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile