Lectionary Calendar
Wednesday, October 4th, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 15:36

New American Standard Version
Mark 15:36
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Someone ran and filled a sponge with sour wine, put it on a reed, and gave Him a drink, saying, ""Let us see whether Elijah will come to take Him down."
NA26 – δραμὼν (5631) δέ τις καὶ γεμίσας (5660) σπόγγον ὄξους περιθεὶς (5631) καλάμῳ ἐπότιζεν (5707) αὐτόν, λέγων, (5723) Ἄφετε (5628) ἴδωμεν (5632) εἰ ἔρχεται (5736) Ἠλίας καθελεῖν (5629) αὐτόν.
WH – δραμων (5631) δε τις [ | [και] ] γεμισας (5660) σπογγον οξους περιθεις (5631) καλαμω εποτιζεν (5707) αυτον λεγων (5723) αφετε (5628) ιδωμεν (5632) ει ερχεται (5736) ηλιας καθελειν (5629) αυτον
PES – ܪܗܶܛ ܕ݁ܶܝܢ ܚܰܕ݂ ܘܰܡܠܳܐ ܐܶܣܦ݂ܽܘܓ݁ܳܐ ܚܰܠܳܐ ܘܶܐܣܰܪ ܒ݁ܩܰܢܝܳܐ ܕ݁ܢܰܫܩܶܝܘܗ݈ܝ ܘܶܐܡܰܪܘ ܫܒ݂ܽܘܩܘ ܢܶܚܙܶܐ ܐܶܢ ܐܳܬ݂ܶܐ ܐܺܠܺܝܳܐ ܡܰܚܶܬ݂ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile