Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 15:19

New American Standard Version
Mark 15:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They kept beating His head with a reed, and spitting on Him, and kneeling and bowing before Him.
NA26 – καὶ ἔτυπτον (5707) αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν καλάμῳ καὶ ἐνέπτυον (5707) αὐτῷ, καὶ τιθέντες (5723) τὰ γόνατα προσεκύνουν (5707) αὐτῷ.
WH – και ετυπτον (5707) αυτου την κεφαλην καλαμω και ενεπτυον (5707) αυτω και τιθεντες (5723) τα γονατα προσεκυνουν (5707) αυτω
PES – ܘܡܳܚܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܶܗ ܥܰܠ ܪܺܫܶܗ ܒ݁ܩܰܢܝܳܐ ܘܪܳܩܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܰܐܦ݁ܰܘܗ݈ܝ ܘܒ݂ܳܪܟ݁ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܥܰܠ ܒ݁ܽܘܪܟ݁ܰܝܗܽܘܢ ܘܣܳܓ݂ܕ݁ܺܝܢ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile