Lectionary Calendar
Thursday, November 30th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 14:8

New American Standard Version
Mark 14:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""She has done what she could; she has anointed My body beforehand for the burial.
NA26 – ἔσχεν (5627) ἐποίησεν· (5656) προέλαβεν (5627) μυρίσαι (5658) τὸ σῶμά μου εἰς τὸν ἐνταφιασμόν.
WH – ο εσχεν (5627) εποιησεν (5656) προελαβεν (5627) μυρισαι (5658) το σωμα μου εις τον ενταφιασμον
PES – ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܳܗ ܠܗܳܕ݂ܶܐ ܥܶܒ݂ܕ݁ܰܬ݂ ܘܩܰܕ݁ܡܰܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܠܰܩܒ݂ܽܘܪܬ݁ܳܐ ܒ݁ܰܣܡܰܬ݂ ܓ݁ܽܘܫܡܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile