Lectionary Calendar
Friday, December 1st, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 14:64

New American Standard Version
Mark 14:64
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""You have heard the blasphemy; how does it seem to you?" And they all condemned Him to be deserving of death.
NA26 – ἠκούσατε (5656) τῆς βλασφημίας· τί ὑμῖν φαίνεται; (5727) οἱ δὲ πάντες κατέκριναν (5656) αὐτὸν ἔνοχον εἶναι (5750) θανάτου.
WH – ηκουσατε (5656) της βλασφημιας τι υμιν φαινεται (5727) οι δε παντες κατεκριναν (5656) αυτον ενοχον ειναι (5721) θανατου
PES – ܗܳܐ ܡܶܢ ܦ݁ܽܘܡܶܗ ܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ ܓ݁ܽܘܕ݁ܳܦ݂ܳܐ ܡܳܢܳܐ ܡܶܬ݂ܚܙܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܕ݁ܳܢܘ ܕ݁ܚܰܝܳܒ݂ ܗ݈ܽܘ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile