Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 14:51

New American Standard Version
Mark 14:51
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – A young man was following Him, wearing {nothing but} a linen sheet over {his} naked {body;} and they *seized him.
NA26 – Καὶ νεανίσκος τις συνηκολούθει (5707) αὐτῷ περιβεβλημένος (5772) σινδόνα ἐπὶ γυμνοῦ, καὶ κρατοῦσιν (5719) αὐτόν·
WH – και νεανισκος τις συνηκολουθει (5707) αυτω περιβεβλημενος (5772) σινδονα επι γυμνου και κρατουσιν (5719) αυτον
PES – ܘܰܥܠܰܝܡܳܐ ܚܰܕ݂ ܐܳܬ݂ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܘܰܥܛܺܝܦ݂ ܣܶܕ݁ܽܘܢܳܐ ܥܰܪܛܶܠ ܘܰܐܚܕ݁ܽܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile