Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 14:5

New American Standard Version
Mark 14:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For this perfume might have been sold for over three hundred denarii, and {the money} given to the poor." And they were scolding her.
NA26 – ἠδύνατο (5711) γὰρ τοῦτο τὸ μύρον πραθῆναι (5683) ἐπάνω δηναρίων τριακοσίων καὶ δοθῆναι (5683) τοῖς πτωχοῖς· καὶ ἐνεβριμῶντο (5711) αὐτῇ.
WH – ηδυνατο (5711) γαρ τουτο το μυρον πραθηναι (5683) επανω δηναριων τριακοσιων και δοθηναι (5683) τοις πτωχοις και ενεβριμωντο (5711) αυτη
PES – ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܡܶܙܕ݁ܰܒ݁ܳܢܽܘ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܬ݁ܠܳܬ݂ܡܳܐܐ ܕ݁ܺܝܢܳܪܺܝܢ ܘܰܠܡܶܬ݂ܺܝܗܳܒ݂ܽܘ ܠܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ ܘܡܶܙܕ݁ܰܥܦ݁ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile