Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 14:44,53

New American Standard Version
Mark 14:44
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now he who was betraying Him had given them a signal, saying, ""Whomever I kiss, He is the one; seize Him and lead Him away under guard."
NA26 – δεδώκει (5715) δὲ παραδιδοὺς (5723) αὐτὸν σύσσημον αὐτοῖς λέγων, (5723) Ὃν ἂν φιλήσω (5661) αὐτός ἐστιν· (5748) κρατήσατε (5657) αὐτὸν καὶ ἀπάγετε (5720) ἀσφαλῶς.
WH – δεδωκει (5715) δε ο παραδιδους (5723) αυτον συσσημον αυτοις λεγων (5723) ον αν φιλησω (5661) αυτος εστιν (5719) κρατησατε (5657) αυτον και απαγετε (5720) ασφαλως
PES – ܘܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܐܳܬ݂ܳܐ ܡܰܫܠܡܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܡܰܫܠܶܡ ܘܶܐܡܰܪ ܗܰܘ ܕ݁ܢܳܫܶܩ ܐ݈ܢܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܐܽܘܚܕ݁ܽܘܗ݈ܝ ܙܗܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܘܰܐܘܒ݁ܠܽܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  
Mark 14:53
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They led Jesus away to the high priest; and all the chief priests and the elders and the scribes *gathered together.
NA26 – Καὶ ἀπήγαγον (5627) τὸν Ἰησοῦν πρὸς τὸν ἀρχιερέα, καὶ συνέρχονται (5736) πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ γραμματεῖς.
WH – και απηγαγον (5627) τον ιησουν προς τον αρχιερεα και συνερχονται (5736) παντες οι αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι και οι γραμματεις
PES – ܘܰܐܘܒ݁ܠܽܘܗ݈ܝ ܠܝܶܫܽܘܥ ܠܘܳܬ݂ ܩܰܝܳܦ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܶܐܬ݂ܟ݁ܰܢܰܫܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܣܳܦ݂ܪܶܐ ܘܩܰܫܺܝܫܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile