Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 14:27

New American Standard Version
Mark 14:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And Jesus *said to them, ""You will all fall away, because it is written, 'I , .'
NA26 – Καὶ λέγει (5719) αὐτοῖς Ἰησοῦς ὅτι Πάντες σκανδαλισθήσεσθε, (5701) ὅτι γέγραπται, (5769) Πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ τὰ πρόβατα διασκορπισθήσονται· (5701)
WH – και λεγει (5719) αυτοις ο ιησους οτι παντες σκανδαλισθησεσθε (5701) οτι γεγραπται (5769) παταξω (5692) τον ποιμενα και τα προβατα διασκορπισθησονται (5701)
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܟ݂ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܬ݁ܶܬ݂ܟ݁ܰܫܠܽܘܢ ܒ݁ܺܝ ܒ݁ܗܳܢܳܐ ܠܺܠܝܳܐ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܶܐܡܚܶܐ ܠܪܳܥܝܳܐ ܘܢܶܬ݂ܒ݁ܰܕ݁ܪܽܘܢ ܐܶܡܪܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser: