Lectionary Calendar
Friday, December 1st, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 13:7

New American Standard Version
Mark 13:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""When you hear of wars and rumors of wars, do not be frightened; {those things} must take place; but {that is} not yet the end.
NA26 – ὅταν δὲ ἀκούσητε (5661) πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων, μὴ θροεῖσθε· (5744) δεῖ (5904) γενέσθαι, (5635) ἀλλ οὔπω τὸ τέλος.
WH – οταν δε ακουσητε (5661) πολεμους και ακοας πολεμων μη θροεισθε (5744) δει (5719) γενεσθαι (5635) αλλ ουπω το τελος
PES – ܡܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ ܩܪܳܒ݂ܶܐ ܘܛܶܒ݁ܳܐ ܕ݁ܩܺܐܪܣܶܐ ܠܳܐ ܬ݁ܶܕ݂ܚܠܽܘܢ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܗ݈ܽܘ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܥܕ݂ܰܟ݁ܺܝܠ ܚܰܪܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile