Lectionary Calendar
Wednesday, October 4th, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 13:34

New American Standard Version
Mark 13:34
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""{It is} like a man away on a journey, {who} upon leaving his house and putting his slaves in charge, {assigning} to each one his task, also commanded the doorkeeper to stay on the alert.
NA26 – ὡς ἄνθρωπος ἀπόδημος ἀφεὶς (5631) τὴν οἰκίαν αὐτοῦ καὶ δοὺς (5631) τοῖς δούλοις αὐτοῦ τὴν ἐξουσίαν, ἑκάστῳ τὸ ἔργον αὐτοῦ, καὶ τῷ θυρωρῷ ἐνετείλατο (5662) ἵνα γρηγορῇ. (5725)
WH – ως ανθρωπος αποδημος αφεις (5631) την οικιαν αυτου και δους (5631) τοις δουλοις αυτου την εξουσιαν εκαστω το εργον αυτου και τω θυρωρω ενετειλατο (5662) ινα γρηγορη (5725)
PES – ܐܰܝܟ݂ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܗ݈ܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܚܙܰܩ ܘܰܫܒ݂ܰܩ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ ܘܝܰܗ݈ܒ݂ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܰܘܗ݈ܝ ܘܰܠܐ݈ܢܳܫ ܐ݈ܢܳܫ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܗ ܘܰܠܬ݂ܳܪܥܳܐ ܦ݁ܰܩܶܕ݂ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܥܺܝܪ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile