Lectionary Calendar
Friday, September 22nd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 13:21

New American Standard Version
Mark 13:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And then if anyone says to you, 'Behold, here is the Christ'; or, 'Behold, {He is} there'; do not believe {him;}
NA26 – καὶ τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, (5632) Ἴδε (5657) ὧδε Χριστός, Ἴδε (5657) ἐκεῖ, μὴ πιστεύετε· (5720)
WH – και τοτε εαν τις υμιν ειπη (5632) ιδε (5628) ωδε ο χριστος ιδε (5628) εκει μη πιστευετε (5720)
PES – ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܶܢ ܐ݈ܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܗܳܐ ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܗ݈ܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܗܳܐ ܗܳܪܬ݁ܰܡܳܢ ܠܳܐ ܬ݁ܗܰܝܡܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile