Lectionary Calendar
Thursday, November 30th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 13:14

New American Standard Version
Mark 13:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But when you see the standing where it should not be (let the reader understand), then those who are in Judea must flee to the mountains.
NA26 – Ὅταν δὲ ἴδητε (5632) τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως ἑστηκότα (5761) ὅπου οὐ δεῖ, (5904) ἀναγινώσκων (5723) νοείτω, (5720) τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν (5720) εἰς τὰ ὄρη,
WH – οταν δε ιδητε (5632) το βδελυγμα της ερημωσεως εστηκοτα (5761) οπου ου δει (5719) ο αναγινωσκων (5723) νοειτω (5720) τοτε οι εν τη ιουδαια φευγετωσαν (5720) εις τα ορη
PES – ܡܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܚܙܰܝܬ݁ܽܘܢ ܐܳܬ݂ܳܐ ܛܰܢܦ݂ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܚܽܘܪܒ݁ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܰܐܡܺܝܪܳܐ ܒ݁ܕ݂ܳܢܺܝܐܝܶܠ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܕ݁ܩܳܝܡܳܐ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܘܳܠܶܐ ܗܰܘ ܕ݁ܩܳܪܶܐ ܢܶܣܬ݁ܰܟ݁ܰܠ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܺܝܗܽܘܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܢܶܥܪܩܽܘܢ ܠܛܽܘܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile