Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 12:15

New American Standard Version
Mark 12:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Shall we pay or shall we not pay?" But He, knowing their hypocrisy, said to them, ""Why are you testing Me? Bring Me a denarius to look at."
NA26 – δὲ εἰδὼς (5761) αὐτῶν τὴν ὑπόκρισιν εἶπεν (5627) αὐτοῖς, Τί με πειράζετε; (5719) φέρετέ (5720) μοι δηνάριον ἵνα ἴδω. (5632)
WH – ο δε ειδως (5761) αυτων την υποκρισιν ειπεν (5627) αυτοις τι με πειραζετε (5719) φερετε (5720) μοι δηναριον ινα ιδω (5632)
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܺܕ݂ܰܥ ܢܶܟ݂ܠܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܡܢܰܣܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܺܝ ܐܰܝܬ݁ܰܘ ܠܺܝ ܕ݁ܺܝܢܳܪܳܐ ܐܶܚܙܶܐ ܀
Lexical Parser: