Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 12:11

New American Standard Version
Mark 12:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Lord, '?"
NA26 – παρὰ κυρίου ἐγένετο (5633) αὕτη, καὶ ἔστιν (5748) θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν;
WH – παρα κυριου εγενετο (5633) αυτη και εστιν (5719) θαυμαστη εν οφθαλμοις ημων
PES – ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܘܺܐܝܬ݂ܶܝܗ ܬ݁ܶܕ݂ܡܽܘܪܬ݁ܳܐ ܒ݁ܥܰܝܢܰܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile