Lectionary Calendar
Thursday, November 30th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 12:10

New American Standard Version
Mark 12:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Have you not even read this Scripture: ' , {stone;}
NA26 – οὐδὲ τὴν γραφὴν ταύτην ἀνέγνωτε, (5627) Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν (5656) οἱ οἰκοδομοῦντες, (5723) οὗτος ἐγενήθη (5675) εἰς κεφαλὴν γωνίας·
WH – ουδε την γραφην ταυτην ανεγνωτε (5627) λιθον ον απεδοκιμασαν (5656) οι οικοδομουντες (5723) ουτος εγενηθη (5675) εις κεφαλην γωνιας
PES – ܘܳܐܦ݂ܠܳܐ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܪܰܝܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܣܠܺܝܘ ܒ݁ܰܢܳܝܶܐ ܗܺܝ ܗܘܳܬ݂ ܠܪܺܫܳܐ ܕ݁ܙܳܘܺܝܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile