Lectionary Calendar
Wednesday, November 29th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 11:29,33

New American Standard Version
Mark 11:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And Jesus said to them, ""I will ask you one question, and you answer Me, and {then} I will tell you by what authority I do these things.
NA26 – δὲ Ἰησοῦς εἶπεν (5627) αὐτοῖς, Ἐπερωτήσω (5692) ὑμᾶς ἕνα λόγον, καὶ ἀποκρίθητέ (5676) μοι, καὶ ἐρῶ (5692) ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ· (5719)
WH – ο δε ιησους ειπεν (5627) αυτοις επερωτησω (5692) υμας ενα λογον και αποκριθητε (5676) μοι και ερω (5692) υμιν εν ποια εξουσια ταυτα ποιω (5719)
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܶܫܰܐܶܠܟ݂ܽܘܢ ܐܳܦ݂ ܐܶܢܳܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܺܐܡܪܽܘܢ ܠܺܝ ܘܶܐܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܰܐܝܢܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Mark 11:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Answering Jesus, they *said, ""We do not know." And Jesus *said to them, ""Nor will I tell you by what authority I do these things."
NA26 – καὶ ἀποκριθέντες (5679) τῷ Ἰησοῦ λέγουσιν, (5719) Οὐκ οἴδαμεν. (5758) καὶ Ἰησοῦς λέγει (5719) αὐτοῖς, Οὐδὲ ἐγὼ λέγω (5719) ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. (5719)
WH – και αποκριθεντες (5679) τω ιησου λεγουσιν (5719) ουκ οιδαμεν (5758) και ο ιησους λεγει (5719) αυτοις ουδε εγω λεγω (5719) υμιν εν ποια εξουσια ταυτα ποιω (5719)
PES – ܘܰܥܢܰܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܠܝܶܫܽܘܥ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܳܦ݂ ܠܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܰܐܝܢܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile