Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 11:21

New American Standard Version
Mark 11:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Being reminded, Peter *said to Him, ""Rabbi, look, the fig tree which You cursed has withered."
NA26 – καὶ ἀναμνησθεὶς (5679) Πέτρος λέγει (5719) αὐτῷ, Ῥαββί, ἴδε (5657) συκῆ ἣν κατηράσω (5662) ἐξήρανται.
WH – και αναμνησθεις (5679) ο πετρος λεγει (5719) αυτω ραββι ιδε (5628) η συκη ην κατηρασω (5662) εξηρανται (5769)
PES – ܘܶܐܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܪܰܒ݁ܺܝ ܗܳܐ ܬ݁ܺܬ݁ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܠܳܛܬ݁ ܝܶܒ݂ܫܰܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile